Wedstrijdreglement

WEDSTRIJDREGLEMENT OPEN FLEVOLANDSE GOLF KAMPIOENSCHAPPEN 2022  

 

1. Algemeen 

1.1 De wedstrijden worden gespeeld volgens Rules of Golf van de R&A, hierna te noemen ‘de Regels’ alsmede de Plaatselijke Regels zoals gepubliceerd op de website van Golfclub Dorhout Mees (dit Wedstrijdreglement en de Plaatselijke Regels maken deel uit van de Regels). Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om op de hoogte te zijn van de Regels, de bepalingen in dit Wedstrijdreglement en de Plaatselijke Regels.

De organisator van het Flevolands Open heeft de wedstrijdleiding, is verantwoordelijk voor de organisatie  van de wedstrijden en is daarmee ‘de Commissie’, zoals omschreven in de Regels. Ingeval van tegenstrijdigheid van dit Wedstrijdreglement met de Regels,  gelden de laatste. In alle gevallen waarin de Regels en/of dit Reglement niet voorzien, beslist de Commissie of  hun vertegenwoordiger of een door de Commissie aangewezen referee.
Bij twijfel over de uitleg van dit wedstrijdreglement beslist de Commissie of een daartoe door haar aangewezen referee.

 

2. De Wedstrijden en deelname aan deze wedstrijden 

2.1 De wedstrijden zijn alleen toegankelijk voor amateurgolfers (volgens de definitie van de R&A).

2.2 Een Bruto Stroke Play wedstrijd over 18 holes, in de categorie Heren met maximale WHS handicap 12 en in de categorie Dames met maximale WHS handicap 14.
Heren spelen van de  gele afslagplaatsen, Dames spelen van de rode afslagplaatsen.

2.3 Een Netto Strokeplay wedstrijd in de categorie Heren met WHS handicap 12 t/m 27 en in de categorie Dames met WHS handicap 14 t/m 27.
Voor deze Netto Strokeplay wedstrijd geldt dat voor scoring gerekend wordt met een maximale WHS handicap van 27 waarvan gespeeld dient te worden. Heren spelen van de gele afslagplaatsen, Dames spelen van de rode afslagplaatsen. De Commissie blijft de mogelijkheid houden om spelers van andere afslagplaatsen te laten spelen.

2.4 Het Flevolands Open organisatie heeft het recht sponsoren en andere speciale genodigden in te delen in de wedstrijd. Dit ongeacht hun woonplaats en/of WHS handicap.

2.5 Flight indeling voor de wedstrijd geschiedt op volgorde van handicap.

2.6 Iedere deelnemer dient zichzelf te overtuigen van zijn starttijd. Uiterlijk 24 uur voor de  wedstrijd is de startlijst ter inzage op de website, alsmede op het publicatiebord in de hal van het clubhuis. Mogelijk kunnen starttijden nog wijzigen door mutaties in het deelnemersveld. Indien na de publicatie de starttijd van een deelnemer vervroegd zal worden, zal het Flevolands Open Wedstrijdleiding met de betreffende deelnemer contact opnemen.

2.7 Bij aanmelding aan de wedstrijdtafel dient de deelnemer, behalve een geldig NGF of PGA WHS handicapbewijs, ook een geldig identificatiebewijs te overleggen. Indien de deelnemer hier niet aan kan of wil voldoen volgt diskwalificatie en mag de deelnemer niet starten. Het inschrijfgeld wordt niet terugbetaald.

 

3. Inschrijving 

3.1 Inschrijving  kan uitsluitend geschieden d.m.v. het digitale inschrijfformulier op de website  www.flevolandsopen.nl.
Inschrijving is open van zaterdag 30 mei 2022 12:00 uur t/m woensdag 14 september 2022 12:00 uur.
De betaling dient uiterlijk  11 september 2022 bij De Commissie binnen te zijn.
Inschrijvingen die na die tijd worden ontvangen kunnen niet in behandeling worden genomen.
Een inschrijving is pas definitief nadat het inschrijfgeld is ontvangen en de naam van de deelnemer op de deelnemerslijst op de website is verschenen.
Na sluiting van de inschrijfperiode kunnen in geen geval spelers die zich volgens de inschrijflijst niet hadden ingeschreven tot het toernooi worden toegelaten.

3.2 Indien afzegging na sluiting van de inschrijvingsperiode of na publicatie van de startlijst beslist noodzakelijk is, kan dit alleen tijdig en telefonisch bij het Flevolands Open-Wedstrijdleiding geschieden. Het Flevolands Open-Wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om deze deelnemers uit te sluiten van toekomstige deelname.
Alleen voor annuleringen die uiterlijk dinsdag 14 juni 2022 zijn ontvangen en door de Commissie zijn bevestigd, zal restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden.

3.3. Voor de groep Heren en de groep Dames zoals genoemd in artikel 2.2. zijn aparte inschrijfplaatsen gereserveerd. Indien de inschrijfplaatsen voor een van deze 2 groepen niet geheel benut zijn bij het sluiten van de inschrijfperiode, zullen deze plaatsen worden ingevuld  door spelers uit de andere groep of spelers die op de reservelijst staan.

3.4 Indien een deelnemer die zich heeft ingeschreven voor het Flevolands Open  Golf Kampioenschappen op de speeldag niet aanwezig is zonder bericht van verhindering  (‘No Show’ – zie ook 3.1 en 3.2) behoudt het Flevolands Open-Wedstrijdleiding zich het recht voor om de deelnemer uit te sluiten van toekomstige deelname. Het inschrijfgeld wordt niet terugbetaald.

3.5 Alle deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun in- en eventuele uitschrijving, ook indien zij zich door een ander hebben laten in- of uitschrijven

 

4. Inschrijfgeld 

Het inschrijfgeld bedraagt voor niet-leden van GC Dorhout Mees € 135,–.

Voor leden van GC Dorhout Mees geldt een inschrijfgeld van € 77,50.

 

5. De Wedstrijd 

5.1 Het Flevolands Open-Wedstrijdleiding bepaalt van welke afslagplaats gespeeld dient te worden, zie ook artikelen 2.2 en 2.3 van dit reglement.

5.2  Deelnemers aan de wedstrijd dienen zich uiterlijk 45 minuten voor hun starttijd te melden bij de wedstrijdtafel en dienen 5 minuten voor de starttijd bij hun afslagplaats aanwezig te zijn. De deelnemer moet starten op de door het Flevolands Open-Wedstrijdleiding vastgestelde tijd. Indien de deelnemer niet op de aangegeven starttijd op de tee aanwezig is, is Regel 5-3a (de Regels) van toepassing.

5.3 De deelnemer is verplicht zijn scorekaart met zijn medespeler te wisselen op straffe van diskwalificatie. De deelnemer blijft verantwoordelijk voor de genoteerde slagen per hole op zijn scorekaart en dient de volledig ingevulde kaart binnen 20 minuten na de wedstrijd te controleren en volledig ingevuld en ondertekend in te leveren bij het Flevolands Open- Wedstrijdleiding.

5.4 Een speler is verplicht een provisionele bal te slaan als een bal mogelijk verloren of out of bounds kan zijn.
Gerekend vanaf het moment dat een speler redelijkerwijs bij zijn bal is aangekomen, wordt  deze geacht de bal binnen 60 seconden te spelen.

De wedstrijdleiding is gerechtigd te bepalen wanneer van onnodig speloponthoud sprake is en derhalve strafslagen toe te kennen conform Regel 5.6 (de Regels). De wedstrijdleiding, of een daartoe aangewezen referee, is gerechtigd bij onnodig oponthoud (lees, verlies van 1 volledige hole met voorgaande flight) de gehele flight tijdelijk uit de wedstrijd te halen totdat een natuurlijke ruimte is ontstaan om de ronde uit te spelen.

5.5 Onderbreking van de wedstrijd is uitsluitend toegestaan volgens Regel 5.7 (de Regels).
Indien de wedstrijdleiding besluit het spel stop te zetten, zal deze een akoestisch signaal 3x  laten afgaan.
Indien een speler, ondanks de beslissing van de wedstrijdleiding, het spel niet onmiddellijk  staakt, wordt de speler gediskwalificeerd, tenzij de omstandigheden het niet opleggen van die straf rechtvaardigen.
Pas nadat de wedstrijdleiding de spelers geïnformeerd heeft dat de wedstrijd weer hervat zal worden, zijn de spelers gerechtigd hun ronde te vervolgen.
Leden van de wedstrijdleiding zullen indien mogelijk de baan ingaan. Zodra de deelnemers  door de wedstrijdleiding geïnformeerd zijn dat de wedstrijd wordt hervat, dienen zij hun ronde  te vervolgen.
Uitsluitend het Flevolands Open Wedstrijdleiding kan het besluit nemen om de wedstrijd niet te hervatten en deze af te gelasten.
Bij (dreigend) onweer is de speler zelf verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen.
Zoals gebruikelijk in de golfsport dient de speler zich dan direct naar een veilige plaats te begeven dan wel een van de andere bekende maatregelen te nemen. Zo nodig dient speler bij twijfel zich voor aanvang van de wedstrijd bij de wedstrijdleiding te laten informeren.

5.6 Het gebruik van handicarts is beperkt toegestaan.

5.7 Er dient altijd uitgeholed te worden, dus ook op een eventuele tijdelijke greens.

5.8 Bij een gelijke bruto totaalscore voor de eerste plaats wordt aansluitend, een “sudden death” gespeeld onder directe begeleiding van de wedstrijdcommissie. Deze “sudden death” wordt gespeeld op de holes 1 en 8, net zolang totdat er een winnaar is. De rangschikking voor de andere plaatsen wordt bepaald op basis van het totaal resultaat. Bij gelijke stand is er sprake van een tie.

 

6. Gedragscode (zoals bedoeld in Regel 1.2 van de Regels en de Plaatselijke Regel 1)

6.1 Van alle spelers wordt verwacht dat zij in de geest van het spel spelen, ‘The spirit of the game’ door: Integer te handelen- bijvoorbeeld door de regels te volgen, alle straffen toe te passen en in alle opzichten eerlijk te zijn tijdens het spel.

6.2  Iedere speler behoort door hem of haar geconstateerde overtredingen tegen De Regels direct met de betreffende speler(s) te bespreken en indien geen adequate oplossing wordt bereikt, dit direct te melden bij de wedstrijdleiding of een referee.

6.3  Indien de marker en/of medespeler(s) een overtreding van De Regels door een speler constateren, met als gevolg een onjuiste invulling van de scorekaart: zijn deze marker en/of  medespeler(s) eveneens in overtreding als de marker en/of medespeler(s) dit niet melden aan de speler en de wedstrijdleiding en de scorekaart aldus wordt ondertekend.
Hiermee benadelen de marker en/of medespeler(s) eveneens de andere deelnemers van de  wedstrijd. Indien sprake is van een bewuste overtreding, dan worden speler, marker en/of  medespeler gediskwalificeerd.

6.4  Van iedere speler wordt verwacht de baan correct achter te laten, d.w.z. bunkers aanharken, pitchmarks repareren en plaggen terugleggen.

6.5 De maximale rondetijd (vierbal) is na 9 holes 2 1/3 uur en voor 18 holes is deze 4 1/2 uur.
Voor een goed gebruik van de baan en een vlot verloop van de wedstrijd, dienen de  deelnemers een goede speelsnelheid aan te houden en aansluiting te houden met de deelnemers die voor hen spelen, o.a. door zo veel mogelijk “Ready Golf’ te spelen.

6.6  Tijdens wedstrijden is mobiel bellen of mobiel berichten verzenden in de baan niet toegestaan, tenzij in het geval van een noodsituatie. Het toestel dient op stil te staan tijdens wedstrijden.

6.7 Het is niet toegestaan om tijdens wedstrijden een hond mee de baan in te nemen.

6.8  Een speler dient zich te onthouden van onwelvoeglijk taalgebruik, zich respectvol te gedragen jegens andere spelers, commissieleden, referees etc. en in de baan niet te gooien met zijn/haar clubs.

6.9  Overtreding van de gedragscode leidt bij de eerste overtreding tot een strafslag, bij de tweede overtreding tot twee strafslagen en bij de derde overtreding tot diskwalificatie, tenzij elders in dit Wedstrijdreglement anders wordt vermeld.

 

7. Prijsuitreiking 

7.1 Als regel vindt de prijsuitreiking plaats een 2 uur na binnenkomst van de laatste deelnemer.

7.2 Prijzen, ook gecombineerde, welke de amateurstatus van de deelnemer(s) in gevaar kunnen brengen, boven de € 850,– kunnen door de prijswinnaar(s) worden geweigerd. Het Flevolands Open wedstrijdleiding zal dan een passende vervanging van deze prijs aanbieden tot een maximum waarde van € 850,–. Uitzondering is de hole-in-one prijs, deze is vrijgesteld. Zie regel 3 van de NGF publicatie Amateurstatus.

7.3 Een prijswinnaar, die niet aanwezig is bij de prijsuitreiking, verliest het recht op zijn prijs, tenzij hij/zij zich tijdig heeft afgemeld bij het Flevolands Open wedstrijdleiding met een door hen goed bevonden geldige reden. Bij geen geldige reden verliest de prijswinnaar het recht op zijn/haar prijs. “Tijdig afmelden bij de wedstrijdleiding” betekent in het algemeen: afmelden bij het afhalen van de scorekaart vóór aanvang van de wedstrijd.

Niet afgehaalde prijzen staan ter beschikking van het Flevolands Open wedstrijdleiding.

 

8. Foto’s en opnames

Tijdens de speeldagen worden er foto’s en video-opnames gemaakt voor de eigen mediakanalen van het Flevolands Open en van Golf Club Dorhout Mees. Door deelname aan het Flevolands Open geeft de deelnemer automatisch toestemming om deze beelden te mogen gebruiken. De deelnemer kan bij het ophalen van de wedstrijdkaart bij de wedstrijdtafel aangeven dat hij/zij hiervoor geen toestemming geeft.